Knjigovodstvo

Čisto vse dejavnosti, ki jih računovodski servisi opravljajo, niso obvezne po zakonu. Po zakonu obvezno je knjigovodstvo, ki ga mora imeti urejeno vsako podjetje, naj bo veliko ali majhno. Gre za sistematično, pregledno ter ažurno zapisovanje poslovnih dogodkov, ki so nastali v podjetju. Poslovni dogodki v podjetju so vsa dogajanja okoli spremembe sredstev podjetja, kateri so nujni za dobro vodeno knjigovodstvo. To so stroški, prihodki, drugi odhodki podjetja, ugotavljanje poslovnega izida podjetja ter predelovanje podatkov povezanih s tem.

Ti poslovni dogodki se zapisujejo v poslovne knjige, iz katerih se nato pripravijo obračunska poročila za računovodstvo, ki jih je potrebno predložiti vašemu davčnemu organu ter Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Ta poročila so obvezna sestavina letnega poročila in zelo pomembno je, da so napisana kakovostno ter pravilno. Knjigovodstvo je pri majhnih ter srednjih podjetjih nekoliko manj zahtevno in ga načeloma lahko opravljate sami, kar sicer ni priporočljivo. Velike razlike pa se pojavijo pri večjih podjetjih, kjer je sam obseg poslovanja večji in kjer je pametno, da za to delo skrbi računovodja, ki se na to spozna in ki se ukvarja samo s tem. Tako kot za vse, tudi za knjigovodstvo obstajajo pravila, ki so določena z zakonom. Tako morajo vsi podjetniki voditi svoje poslovne knjige, ki jih morajo enkrat letno zaključiti v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah ter v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Kot ste lahko videli do zdaj, vodenje poslovnih knjig ni tako enostavno in mora biti v skladu s črko zakona. Potrebno je upoštevati pravilne smernice in navodila za oddajo poročil.

Napake so mogoče in če ste nevešči tega področja, se vam lahko hitro dogodi, da napravite nenamerno napako, ki pa lahko pripelje do velike denarne kazni. Knjigovodstvo je usmerjeno k sestavljanju računovodskih obračunov, ki zajemajo podatke o uresničenih sredstvih, obveznostih do virov sredstev prihodkih in odhodkih, po potrebi dopolnjenih s podatki izraženih v naravnih merskih enotah. Knjigovodstvo je torej usmerjeno v preteklost poslovanja podjetje in je osnova za poslovno odločanje zlasti v okviru nadziranja kot upravljanje funkcije podjetja. Za knjigovodstvo so značilni posebni izrazi, ki se uporabljajo ciljno in z namenom. V to skupino uvrščamo knjigovodske račune t.i. konte, na katerih sproti evidentiramo spremembe, ki jih poslovni dogodki povzročajo v posameznih premoženjskih delih.

knjigovodstvo
knjigovodstvo je usmerjeno k sestavljanju računovodskih obračunov, ki zajemajo podatke o uresničenih sredstvih, obveznostih do virov sredstev prihodkih in odhodkih, po potrebi dopolnjenih s podatki izraženih v naravnih merskih enotah
knjigovodstvo je pri majhnih ter srednjih podjetjih nekoliko manj zahtevno in ga načeloma lahko opravljate sami, kar sicer ni priporočljivo

Beseda konto označuje knjigovodski račun, ki lahko pomeni tudi ravnotežje. Vsak konto ima svoje ime, ki kaže kateri premoženjski oziroma dolžniški del zajema in kaj na njem izkazujemo. Ime konta mora biti jedrnato in natančno, tako da jasno določa njegovo vsebino. Poleg vsebinske oznake imajo konti tudi številčne oznake. Računovodske obračune je treba sestavljati s potrebno skrbnostjo in pri tem upoštevati sodobne računovodske metode na podlagi podatkov, ki nam jih izdaja knjigovodstvo. Zato je zelo pomembno, da za vodenje svojih poslovnih knjig prepustite profesionalcem. V dobi računalnikov in elektronskih medijev pa lahko svoje podatke, račune in ostale informacije posredujete kar v elektronski obliki ter si tako prihranite čas ter denar, ki bi vam sicer računalo vaše računovodstvo, saj vam vseh papirjev ni potrebno več natisniti.