Računovodstvo

Sodobno računovodstvo in urejeno knjigovodstvo sta ključni potrebi uspešnih gospodarskih družb. Pri delu se tako skuša kar najbolj prilagoditi in se čim bolj počutiti kot del podjetja, če gre za storitve, ki jih upravlja zunanja oseba. Pri tem se mora zagotoviti popolna varnost in tajnost podatkov. V nasprotju lahko računovodstvo hitro pokoplje uspešnost podjetja. Ne le, da se popolnoma izgubi zaupanje in verodostojnost do določenega segmenta v računovodskem svetu, posameznik ali posameznica je tudi kazensko odgovorna za svoje ravnanje in dejanje.

Dinamično računovodstvo, ki razume potrebe sodobnih podjetij in spremlja vizijo njihovega poslovanja je zagotovo korak pred konkurenco. S strankami je potrebno zgraditi zaupanje in dolgoročno partnerstvo. Velik poudarek dajemo davčnemu in računovodskemu svetovanju. Računovodstvo je dejavnost, ki se ukvarja z računovodskim (vrednostnim) spremljanjem, proučevanjem in prikazovanjem poslovanja. Je del informacijskega sistema v podjetju. Računovodstvo so vse dejavnosti vrednostnega spremljanja ter proučevanja pojavov, ki so povezani s poslovanjem posameznega podjetja. Gre za metodološko vedo, ki se ukvarja s proučevanjem metod za vrednostno spremljanje, proučevanje in prikazovanje poslovnega procesa. Da se poslovni procesi pravilno odvijajo moramo le te nenehno spremljati, analizirati, obdelovati in prikazovati. Pri tem pa pomagajo evidence, ki zajemajo določen del poslovanja. Računovodstvo in davčno svetovanje prilagodimo potrebam poslovanja vsakega podjetja s ciljem doseganja optimalnih poslovnih rezultatov.

Računovodsko predračunavanje ali načrtovanje se ukvarja se s prikazovanjem vrednostno izraženih zbranih in urejenih podatkov, ki jih predvidevamo v prihodnjem poslovanju. Tovrstno računovodstvo je usmerjeno k sestavljanju računovodskih predračunov, ki zajemajo podatke o načrtovanih sredstvih, o obveznostih do virov sredstev, o prihodkih in odhodkih, po potrebi pa jih dopolnimo še s podatki, izraženih v naravnih merskih enotah. Predvidevanja o prihodnjem poslovanju so prikazana v raznih predračunih npr. predračunske kalkulacije, predračunska bilanca stanja, predračunski izkaz uspeha, predračunski izkaz denarnih tokov in predračunski izkaz finančnih tokov.

Računovodstvo
računovodstvo je dejavnost, ki se ukvarja z računovodskim (vrednostnim) spremljanjem, proučevanjem in prikazovanjem poslovanja.
računovodski nadzor je dejavnost, ki se ukvarja s presojanjem pravilnosti poslovanja in odpravljanjem morebitnih nepravilnosti.

Računovodsko predračunavanje ali načrtovanje je torej usmerjeno v prihodnje poslovanje, opravlja se predvsem za notranje potrebe v podjetju in je podlaga za poslovno odločanje v okviru načrtovanja kot upravljanje funkcije podjetja.

Računovodski nadzor je dejavnost, ki se ukvarja s presojanjem pravilnosti poslovanja in odpravljanjem morebitnih nepravilnosti. Zajema pa računovodsko kontroliranje podatkov, notranje revidiranje računovodstva in zunanje revidiranje računovodskih izkazov. Od tega je kontroliranje pretežno preprečevalno, revidiranje pa pretežno popravljalno. Računovodski nadzor temelji v glavnem na podatkih knjigovodstva. Opravlja se ročno ali s posebnimi kontrolnimi programi računalniškega obravnavanja podatkov. Računovodstvo pa je nujno potrebno tudi analizirati, saj računovodsko analiziranje razčlenjuje odmike obračunskih računovodskih podatkov od sodil za njihovo presojanje in oblikuje kazalnike na podlagi obračunskih in predračunskih računovodskih podatkov. Računovodska analiza je torej dejavnost, ki se ukvarja s sestavljanjem računovodskih poročil o uspešnosti posameznih del v okviru podjetja. Izid računovodskega analiziranja omogočajo izboljšanje načrtovanja in izvajanja poslovnega procesa.