Notranji nadzor javnih financ

Zakon o javnih financah pri proračunskih uporabnikih določa obvezne vzpostavitve notranjih kontrol in notranjega nadzora, kar ureja Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (v nadaljevanju Pravilnik). Pravilnik določa, da lahko proračunski uporabniki za izvajanje notranjih revizijskih storitev najamejo tudi zunanje izvajalce s posebnimi znanji in veščinami. Ministrstvo za finance- Služba za nadzor proračuna vodi seznam zunanjih izvajalcev notranje revizije proračunskih uporabnikov- državnih notranjih revizorjev, kamor so vpisani tudi dve naši izvajalki.

notranji nadzor javnih financ

Notranji nadzor javnih financ obsega na enotnem sistemu zasnovano finančno poslovodenje, kontrole in notranje revidiranje, ki ga vzpostavi proračunski uporabnik, da s tem obvladuje poslovanje in zagotovi zakonito, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev ter doseganje zastavljenih ciljev.

Finančno poslovodenje obsega vzpostavitev in izvajanje načrtovanja in izvrševanja proračunov in finančnih načrtov, računovodenja in poročanja zato, da se zagotovi zakonita, gospodarna in učinkovita poraba javnih sredstev, ter dosežejo zastavljeni cilji.

Notranje kontrole obsegajo sistem postopkov in metod za obvladovanje tveganja, ki lahko vplivajo na zakonito, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ter doseganje zastavljenih ciljev.

Notranje revidiranje je neodvisna in nepristranska dejavnost dajanja zagotovil in svetovanja; namenjena je povečevanju koristi in izboljševanju poslovanja proračunskega uporabnika. Pomaga mu uresničevati njegove cilje s spodbujanjem premišljenega, urejenega načina vrednotenja in izboljševanja uspešnosti postopkov ravnanja s tveganji ter njihovega obvladovanja in upravljanja. (Povzeto iz http://www.unp.gov.si/si/notranji_nadzor_javnih_financ/).